Moss som den er

Idéarbeid med jubileumsboka ”Moss som den er”.

Tirsdag 13. mars kl. 12. på Justus: Nordre bydel, Grindvold, Åvangen, Fjordveien, Kallum og Kleberget.

”Moss som den er” skal være Moss Historielags gave til byen og befolkningen i anledning 300 års jubileet i 2020. Målet er å ha en bok ferdig til julesalget i 2019.  Du inviteres til å delta på idémøter om hva boka skal inneholde. Vi tror at du med dine røtter eller bosted i Moss kan komme med tips og innspill som bokkomiteen kan ha nytte av. Ta gjerne med deg kjente som kan bidra.

På idémøtene setter vi sammen små grupper som tar for seg deler av det området som har vært dagens tema. Innledningsvis vil noen fra historielaget viser bilder fra den aktuelle bydelen før og nå.

På møtet tirsdag 13. mars  vil vi spesielt  ta for oss Nordre bydel, Grindvold, Åvangen, Fjordveien, Kallum og Kleberget.  Vi tror det vil interessere deg med den tiknytning du har til nevnte steder. Vedlagt finner e eksempel fra Krapfoss på en mal man arbeide etter.

I boka ”Moss som den er” ønsker vi å presentere hvordan et miljø ser ut i 2019/20 med tanke på kommende generasjoner. I tillegg til faktaopplysninger forteller man i den grad det er mulig om historien til miljøet, hvordan det var en gang. På gamle bilder og tekster kan man finne fram til hus, forretninger, arbeidsplasser og mennesker osv. 

Og kanskje det viktigste: Hvordan bydelen/området er i dag. Med stikkord vil idémøtene gi bokkomiteen noe å arbeide videre med.

Godt nytt på slutten av 2017 er at vi har fått støtte fra Moss kommune til boka!

Håper du har anledning til å møte oss tirsdag 13. mars kl. 11.00 på Justus.

Se ellers mosshistorielag.no om nyheter fra laget.

Beste hilsen

Oddvar Aasen                                   Jan Kronberg                           Per Vorum  

Moss Historielag

Årsmøte 27. februar 2018 i Kunstgalleriet

37 medlemmer til stede.

Dagsorden:

 1. Åpning av årsmøtet. Valg av møteleder og referent

Leder Arild Johnsen ønsket velkommen til årsmøtet 2018. Møtet var innkalt via Strandsitteren, mail og på websida.
Det var ingen merknader til innkallingen.
Leder foreslo Per Vorum som møteleder og Oddvar Aasen som referent. De ble valgt. 

 1. Valg av to personer til å skrive under protokollen

Leder foreslo Elisabeth Vogt og Per Arild Simonsen til å underskrive protokollen. De ble valgt.

Årsmøtets funksjonærer inntok så sine plasser.

MOSS HISTORIELAG HAR SATT KULTURMINNEPLANEN PÅ DAGSORDEN.

I et meget godt besøkt medlemsmøte i Moss Kunstgalleri tirsdag kveld orienterte byantikvar Berit Kolden om kulturminneplanen for Moss som har den formell  tittelen: Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap for perioden 2017-2029. Et planutkast var sendt på høring med frist for uttalelse 30. juni 2017. Berit Kolden presenterte planutkastet som nå er til politisk behandling med endelig behandling i bystyret 23. oktober.

Hovedtrekkene i planen er knyttet til nyere tiders kulturminner som er kommunens  ansvar. Planen skal legge føringer for andre kommunale planer og byggesaksbehandling. Det heter bl.a. i formålet: Planen skal gi grunnlag for å ta vare kulturarven og at kulturminne skal fortelle om levd liv gjennom tidene og skape tilhørighet. Arbeidet med planen har i stor grad vært å samle og vurder  de innspillene som er kommet til planutkastet.

Berit Kolden la i sin presentasjon vekt på å få fram hovedtrekkene i planen:

En beskrivelse av bysamfunnets historiske utvikling fra Fossen og byens gode kommunikasjoner både på sjø og land. Et historisk vendepunkt for sjøtrafikken kom når Kanalen ble åpnet i 1855.

Vern av kulturlandskapet er knytet til Jeløya, Mosseskogen og Mossemarka og er viktige trekk og rammer for fredede og vernede natur- og kulturminner. Deler av disse er vernet gjennom hensynsoner som igjen betyr at man må være ekstra «på vakt» når det foreslås endringer i arealbruken innen disse områdene.

Endret dato for medlemsmøte i Moss Kunstgalleri

Det vises til innkallingen til medlemsmøtet 19. september kl. 19.00 i Moss Kunstgalleri om Jubileumsboka, som ble sendt ut til medlemmene 9. september.
Da det viser seg at det har oppstått møtekollisjoner blir tidspunktet for medlemsmøte endret til tirsdag 26. september kl. 19.00 samme sted.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at Slektsforskergruppa har sitt ordinære møte på Justus fk. tirsdag 19.september kl.16.00-19.00 og er behjelpelig med slektsforskning.

Vel møtt !

Mvh

Arild Johnsen

Historielagets høstmøter 2017.

Det er berammet følgende høstmøter:

Tirsdag 19.september i Moss Kunstgalleri kl. 19.00.

Tema: Jubileumsboka.
Moss Historielags gave til byjubileet i 2020, boka “Moss som den er”, vil bli ytterligere presentert for medlemmene og andre interesserte på dette møtet. Komiteen bak prosjektet har utarbeidet et forslag på hvordan sidene i boka kan bli, og hvordan innbyggerne kan bidra med bilder og historier som er av interesse for dagens og fremtidens mossinger. Opplegget er å ta for seg miljøer, det vil si plasser, gater, bygninger, områder osv, og få folk til å fortelle. Alle har et eller annet å bidra med. På møtet vil man diskutere hvordan gjøre dette på en effektiv og best mulig måte. Som kjent ga årsmøtet i historielaget klarsignal til prosjektet. Bokkomiteen består av Per Vorum, Oddvar Aasen, Jan Kronberg og Arve Gundersen. Velkommen til å diskutere et interessent tema.

Tirsdag 10. oktober i Moss Kunstgalleri kl. 19.00.

Tema: KOMMUNDELPLANEN for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 2017-2029. Byantikvar Berit Kolden innleder.

Formålet med planen er å styrke kommunens kunnskapsgrunnlag i forhold til kulturminner og sikre en effektiv, langsiktig og forutsigbarhet i forvaltningen av kulturminner og være et styringsverktøy i all saksbehandling og planlegging. Østfold fylkeskommune har lagt føringen gjennom Fylkesplanen for 2015-2017. Historielaget har laget en fyldig uttalelse om planen. Denne vil bli referert i møtet.

Onsdag 29.november kl.19.00 avholder vi vårt tradisjonelle julemøte på Torderød.

Det inviteres til julemøte på Torderød hvor det blir servert : Varm ribbetallerken øl/ mineralvann, kaffe og kaker. Pris pr. person kr. 250.-  Påmelding og endelig program vil bli sendt ut i god tid før møtet.

Mvh

Arild Johnsen

Kulturminnedagene 2017 9.-17.september

 • Lørdag 9.sept kl 12.00:
  Vandring langs Mosseelva, fra Storebro til Krapfoss, vannkraft og vannveier, arrangør Mossefossens Venner. Vandringen starter ved Storebro, går over Bærja forbi Sponvikdammen, gjennom Nesparken, over not Furututen/Tollertangen til steinalderboplassen ”Helleren" under Gunhildåsen. Fortsetter forbi Gjerrebogen til Skytterhuset og Holmsbo. Følger Nordre Elvegate til Krapfossbrua, og avslutter ved ”slusa" der Krapfossen lå. Leder av Mossefossens Venner Per-Arild Simonsen vil lede vandringen og det blir flere opphold med korte foredrag underveis.

 • Lørdag 9.sept kl 12.00-15.00:
  Moss bryggerimuseum, Henrich Gerners gate 10 holder åpent.

 • Søndag 10.sept kl 12.00:
  Historiske hager - vandring på Alby og Grønli gård, arrangør Moss historielag. Vandringen vil bli lagt til de historiske hagene på Grønli og Alby. Vi møtes kl. 12.00 på parkeringsplassen på Alby og går deretter til Grønli hvor vi samler oss ved inngangen til parken fra Biørn Bjørnstadvei. Etter vandringen på Grønli går vi videre til Alby hvor hovedvekten vil bli lagt på eiendommens historie og parkens betydning. Leder av Moss historielag Arild Johnsen vil være guide.

 • Søndag 10.sept kl 12.00-15.00:
  «Fra Moss jernverk til Peterson fabrikker», Verket 20, åpen kafe, arrangør Moss by- og industrimuseum.

TUNESKIPET
Det er i år 150 år siden ble gravd fram. Prof. Oluf Rygh og hans medarbeidere startet arbeidet i slutten av september 1867, og bare tre uker senere var skipet gravd fram. Østfold Historielag kjøpte i 1947 tomta der skipet ble funnet. Det ble så anlagt et minnested, innviet høsten 1952.

Østfold Historielag vil markere dette jubileet lørdag 30. september 2017. Markeringen vil være todelt – ved først å legge sin høstvandring til selve funnstedet, dernest med et seminar på Inspiria science senter på Grålum, Sarpsborg. Inngangspenger: 100 kroner.

Program
11.00 Samling ved minnestedet (Haugen gård i Rolvsøy) orienteringer ved Odd Jan Skriubakken og Knut Paasche

12.00 Inspiria science senter på Grålum servering kaffe/te og rundstykker

12.20 Velkommen : historielagets leder ønsker velkommen

12.30 Tuneskipet: arkeolog Knut Paasche om skipet og sin forskning

13.30 Vikingtiden i Østfold: Kongelige skipsbegravelser historiker Per Norseng og arkeolog Frans-Arne Stylegar

14.45 Pause : anleding til besøk/orientering i Planetariet

15.15 Tuneskipet : Espen Oddhaug vil orientere om sitt prosjekt om å bygge en fullskala kopi av skipet

15.45 Slutt

Knut Paasche er arkeolog og forsker ved NIKU (Norsk institutt for kulturminne-forskning). Paasche har en doktorgrad med Tuneskipet som sentralt tema.

Per Norseng er historiker, nå forskningsleder ved Norsk Maritimt Museum og han underviser ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Frans-Arne Stylegar er arkeolog, nå areal- og byplanlegger hos Multiconsult. Per Norseng og Frans-Arne Stylegar er medforfattere av Østfolds historie bind 1.

Espen Oddhaug driver nettstedet VIKINGR og ivrer for å bygge en kopi av Tuneskipet, slik Osebergskipet o.a. har fått sine kopier. Oddhaug har bakgrunn i reklamebransjen.

Moss Historielag hadde onsdag 22. mars møte om rehabiliteringen av Torderød til byjubilleet i 2020 ved byantikvar Berit Kolden. Moss bystyre har bevilget 23, 5 millioner kroner over fire år til å sette hovedbygningen og parken tilbake til slik de var på begynnelsen av 1800-tallet. Sidebygningen vil få et utvendig vedlikehold.

Det inviteres til medlemsmøte om 22. mars kl.19.00 i Kunstgalleriet om Torderød gård og 300 års jubileet.

Kveldens temaet er: Rehabilitering av Torderød gård som hovedprosjektet for 300 års jubileet.
Innledning av Byantikvar Berit Kolden.

Bystyret har vedtatt at istandsettingen av Torderød gård er hovedprosjektet for
markeringen av byjubileet i 2020.

Gården istandsettes til etter vedtatt plan. Innvendig tilbakeføres hovedbygningen til 1830- årene.

Parken ferdigstilles etter tidligere vedtatte plan. Bruken av den ferdig restaurerte bygningen og parken til 2020 bør være tema for diskusjoner fremover.

Vel møtt.
Styret

NB!
Jeløyprosjektet til kr. 100.- vil bli lagt ut for salg.

Innkalling til Moss Historielags årsmøte 2017.

Det innkalles til årsmøte i Moss kunstgalleri 22. februar 2017 kl. 19.00.

 1. Dagsorden:
  Åpning av årsmøtet
  Valg av møteleder
  Valg av referent
 2. Valg av 2. personer til å undertegne protokollen
 3. Styrets årsberetning for 2016 herunder meldinger fra komiteer og arbeidsgrupper - sekretæren.
 4. Regnskap for 2016 med revisor beretning- kassereren
 5. Fastsetting av kontingent for 2017
  Styret innstiller på at kontingenten holdes uendret.
 6. Budsjett for 2017 – kassereren
 7. Innkomne forslag:
  Fra styret er det kommet inn følgende;
  - Endring av vedtektene for Moss historielag
  - Nytt opplegg for de som kan tegne for styret 
  -Innstilling om gjennomføring av Jubileumsbok 2020

  Fra valgkomiteen er det kommet inn følgende:-  
  - Endring i punkt 4 i vedtektene:
  - Tidspunkt for å avholde årsmøtet
  - Endring i punkt 5 i vedtektene: Sammensetning av styret
 8. Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor - Valgkomiteen
 9. Avslutning

Etter årsmøtet ca. kl. 20 holder Morten Edvardsen et foredrag om : «Barken ”Dictator” av Moss, forliset 1891, tapet og livet etter» med litt vinkling på slektsforskning.

Moss 10. februar 2017
For styret
Arild Johnsen
Leder

JELØYPROSJEKTET TIL SALGS PÅ BYLABBEN.

Nå foreligger Moss historielags Jeløyprosjekt til salgs på Bylabben i Dronningensgate for kr. 100.00.
Bruk gjerne Vipps 88001 Moss historielag.

 

 

JustusArild og TageMoss Historielag har flyttet inn på Justus på Orkerød. Søndag formiddag 13. oktober åpnet vi våre nye lokaler i det røde murhuset på Orkerød. Med «Åpent hus» ble det både vafler og kaffe på de fremmøtte, ca30 personer.

Og ettersom åpningen av kontorene var et faktum, møtte ordføreren opp med en blomsterbukett til historielaget. Og lederen vår, Arild Johnsen, sa at han ikke hadde ikke forventet å se noen fra kommunen her en søndags morgen. Han var derfor strålende fornøyd med at ordfører Tage Pettersen brukte søndag formiddag til å komme på Moss historielags åpning av sine nye lokaler på Justus.

Magne 1      

Rygge og Moss Historielag hadde fellesmøte i Moss Kunstgalleri onsdag 23. oktober.

Temaet for møtet « Da kommunegrensen mot Rygge delte byen i to».

Tur og arrangements komité for 2013 ble valgt på årsmøtet.

 

Program for 2018 kommer snart.

Bli medlem

Send epost til Moss Historielag og betal kontigent.
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Medlemskontigent: kr 350,- pr. år.
Bankkonto: 1080 30 51416

Nettbesøk

Idag168
Igår311
Denne uka1542
Denne måneden4655
Totalt2021689

Visitor Info

 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown