Områder i Moss - En kort bsekrivelse av valg av områder - hvorfor og oversikt - mer tekst kommer her .

Havna

Moss Havn er i dag en effektiv, miljøsertifisert og serviceinnstilt havn. Havnen ligger midt i Oslofjorden med til sammen 670 meter kailengde og med opp til 11 meter dybde.

Havnen var, sammen med fossen og skogene innenfor, forutsetningen for at Moss vokste frem - først og fremst som strandsted og videre som ladested, kjøpstad og industriby. Sagbrukene, kvernene og møllene i Mossefossen var de første elementer i det etter hvert industrialiserte Moss.

Rundt år 1560 fikk Moss status som ladested. Det vil si at havnen her da hadde kongelig godkjennelse som import- og eksporthavn. For Moss dreide det seg først og fremst om trelast.

Byfogd Fredrik Sandberg skrev i 1896 at grensene for Moss havn dannes mot nord av en linje fra Rosnestangen til Moss Værk, og mot syd av en linje fra Reiertangen til Saltbohuset i Rygge. Dette betød at deler av Jeløy og Rygge herreder havnemessig sett hørte inn under Moss (Jeløy var eget herred til 1946). I beskrivelsen i 1896 ble det oppgitt at Værlebukten ble benyttet kun som red.

De viktigste bryggeanlegg på 1800-tallet lå i Mossesundet. Men, i 1807 anla eieren av Melløs gård, Henrik Gerner, en steinbrygge på gårdens runn ved Værlebukta. Denne bryggen ble benyttet til inn- og utførsel av tegl- og murstein fra det teglverk han eiet og som lå like innenfor senere Melløs teglverk, der Rockwool ligger i dag. Navnet ”Teglverksgropa” henger igjen på folkemunne. I byhistorien er Gerners brygge ved Værlebukta omtalt som ”den store Værlebrygge”.

Restene av den lå der ennå i 1930- og 40-årene og ble kalt Gernerbrygga, et navn som lever ennå, som betegnelse på det moderne kaianlegg på Værlas østside.

Midt på1970-tallet satte Moss havnevesen i gang en større ombygging og utbygging på Værlebrygga, med det mål å samle mest mulig næringsvirksomhet knyttet til sjøen på ett sted. Planen innebar rivning av det meste av de gamle lager- g kontorbygninger som lå der fra før,

og som lenge hadde vært i bruk av engros firmaet Magnussen & Nilsen A/S.

Mannen bak ideen om et Moss Maritime Senter var byens dynamiske havnefogd Henry Hvalgård. Han ville også at det nye etablissement, og særlig havnefogdens egen kontorer, mest mulig skulle utformes og innredes i maritim stil. Derfor ville han ha ventiler, det vil si runde vinduer. Dette syntes imidlertid fasaderådet og tekniske instanser i kommunen ikke noe om. Vinduer i en bygning skulle være firkantede, dette var jo ingen båt!

Til slutt fikk likevel Hvalgård det som han ville, med den klausul at det ikke skulle bli tale om å gå enda lengre på den maritime vei – med skorsteiner!

Moss Havn KF, Borg Havn IKS og Horten Havnevesen KF danner selskapet Havnealliansen. Havnealliansen ble etablert i 2011 som et samarbeidsforum mellom havnene Horten, Moss og Borg for å møte nye krav til effektiv havnedrift i Oslofjorden og som et ledd i å styrke sjøtransporten og næringslivets logistikkbehov. Havnene arbeider med å etablere formelle samarbeidsavtaler innenfor flere fagområder. Samarbeidet har en bred støtte fra næringslivet på begge sider av Oslofjorden

 

Innhold kirken-vaerven-1

Innhold moss havn-1-2

Du er her: Home Havna