banner-bilde

Moss Historielag ble stiftet i 2005 og er i norsk målestokk et ungt historielag.
Vi vet at interessen for lokalhistorie, byens historie og identitet er økende.
Vår virksomhet er tuftet på tre temaer: slektsgransking, kulturminneregistrering og informasjon om lokalhistorie.
Gjennom slektsgranskingen ønske vi å gi bred informasjon og skolering.
Kulturminner i Moss kommune blir registrert gjennom kartbasen kulturminnekart.no.
Informasjon om lokalhistorien gis gjennom møtevirksomhet og tidsskriftet "Strandsitteren" som utgis 3 ganger årlig. 

NETTSØK I NASJONALBIBLIOTEKET
Her er noen tips om hvordan du søker etter skriftlig informasjon.

START: Åpne nettstedet https://www.nb.no/ og velg: Nettbiblioteket
I søkefeltet øverst skriver du ordet du ønsker finne i tekster. Skriver du flere ord, så sett anførselstegn foran og bak. Eks. «Ole Olsen» Klikk på forstørrelsesglasset .

BEGRENSE SØKET:
I utgangspunktet søker nettstedet i Alt, dvs. alle mediene som er listet opp. Det er ofte lurt å begrense søket til enten Bøker , Aviser eller Tidsskrift.

Trolig får du mange ‘treff’ . Det er flere muligheter til å begrense søket. Se feltene på venstre side; f.eks. boktittel, forfatter, avisnavn mm. Du får litt ulike valg, avhengig av om du har valgt bøker, aviser eller tidsskrift.

På aviser kan det være lurt å gå til UTGIVELSESSTED og så velge en eller flere aviser.
For alle kategoriene kan du søke på DATO. Fylle ut: Fra dato og/eller Til dato.

SORTERE TREFFENE KRONOLOGISK
Oppe på høyre side ser du: Sortering: Relevans. Trykk på trekanten - en meny vises, bl.a. Eldste først og Nyeste først. Et av disse valgene sammen med begrensing i tid gir færre treff – du sparer tid på leting.

SE ORDET / ORDENE DU LETER ETTER
Har du fått et eller flere treff merket Tilgang for alle , så klikk på et av dem.

For å komme fort til stedet der søke-ordet / ordene er, så klikk på forstørrelsesglasset oppe til høyre. En liste med treff i teksten vises på høyre side. Klikk på søkeordet med fete typer. Da vises søkeordet med oransje felt.

Du får kanskje ikke se alle treffene på nettet hjemme. Nyere utgivelser har begrensninger. Kan være du får se dem om du er på biblioteket og bruker deres maskin eller får en kode du kan bruke hjemme.

15/5-2023
Arild Austad

ÅRSMELDING FRA KULTURMINNEGRUPPA FOR 2020 

Gruppa har i 2020 hatt følgende medlemmer: Karin Behn Skjævestad, Eilert Hansen, Liv Stylegar, Knut Thorvaldsen, Nils Bjørnebekk, Wenche Skageberg, Aud Løvig og Arild Austad.

Året 2020 ble meget spesielt pga. koronaviruset og restriksjonene som ble innført. Gruppa hadde to ordinære møter, mot normalt ni. I tillegg ble et møte den 5. mars lagt til Møllebyen for å se og høre på Nils Bjørnebekk som fortalte om historien til pumpehuset til det gamle vannverket. Her møtte også medlemmer av styret til MH.

Etter restriksjonene har kulturminnegruppa holdt en lav profil, men medlemmene både enkeltvis og parvis, har tatt for seg ulike oppgaver, slik som:

  • Eilert har på et møte fortalt om sjøfart i Moss på 1800-tallet - med utgangspunkt i folketellinger, sjømannslister mm.
  • Eilert har laget oversikter over sjøfolk og redere registrert i Moss på 1800-tallet, som viser mange kjente og mindre kjente navn fra mossehistorien. Oversikten er lagt ut på MHs hjemmesiden/digitalarkivet.  
  • Eilert har laget mange andre oversikter over folk fra Moss, som er lagt ut på MHs hjemmeside/digitalarkivet.
  • Arild har vist bildeserie og fortalt om utviklingen av dampskipstrafikken i Moss gjennom tidene. Dette ble også framført på årsmøtet i historielaget.
  • Arild har laget en oversikt over artikler i ‘Moss Tilskuer’ fra 1910, der en rekke gamle gårder i Moss er omtalt. Denne oversikten er registrert på hjemmesiden til Nasjonalbiblioteket. nb.no
  • Knut har laget en oversikt over avsluttede arkiver i Moss kommune.
  • Karin har fortalt om Moss Bryggeri.
  • Liv, som er medlem i Torderøds venner, holdt en fin omvisning for kulturminnegruppa på Torderød.

Årsmelding 2018 fra Kulturminneregistreringsgruppa

Gruppa har i 2018 hatt følgende medlemmer: Wenche Skageberg, Nils Bjørnebekk, Liv Stylegar, Knut Thorvaldsen, Karin Behn Skjævestad, Eilert Hansen, Aud Løvig og Arild Austad. Gruppa har hatt 8 møter, ca. en gang i måneden, på Justus.

Kulturminnekartet

Kulturminneregistreringsgruppa har, som navnet tilsier, arbeidet med å registrere kulturminner i Moss. Fra arbeidet startet opp i 2009 – Kulturminneåret – og til nå, har målet vært å legge ut info om kulturminnene (tekst, bilder, adresse, kartkoordinater) i Kulturminnebasen for Østfold. Nå er denne basen i ferd med å bli avviklet i sin nåværende form.Teknisk har den i år ikke vært så bra som før. Om den virket som den skulle, så kunne en se på Kulturminnekartet for Østfold hvor de enkelte kulturminnene er og få se tekst og bilder om dette minnet. Denne muligheten har manglet i perioder.

Fra starten av var omtrent alle kommunene i Østfold med i arbeidet med Kulturminnebasen. I de senere årene har stadig færre deltatt. Samtidig har Riksantikvaren opprettet nettstedet ‘Kulturminnesøk’ der lokale kulturminner kan registreres. Noen kommuner har gått over til å bruke dette stedet fremfor Kulturminnebasen. I Moss var også Moss Ættehistorielag med i arbeidet med Kulturminnebasen. De er ikke lenger aktive der. I år er det bare vi i Moss Historielag som har lagt ut stoff fra Moss i Kulturminnebasen.

 

I 2018 er følgende nye kulturminner lagt ut:

1045225 Molbekktjernet 1045226 Kolstadhagen 1045227 Dronningens gt 8 1045228 Wessmanngården 1045229 Konsulen 1045230 Haffnergården 1045231 Maxegården 1045232 Sponvika

Moss Historielags hjemmeside

Informasjonen - tekst, bilder, adresse, kartkoordinater – om hvert enkelt kulturminne, som en før fant på Kulturminnekartet, er nå å finne på historielagets hjemmeside – under egen fane ‘Kulturminner’. Og der legges fra nå av ny informasjon ut fremfor å bruke Kulturminnebasen. Eilert Hansen står for det praktiske arbeidet med å få stoffet lagt på hjemmesiden.

Høringer i byggesaker

Nytt i år er at Kulturminnegruppa får oversendt kommunens høringsdokumenter i reguleringssaker fra styret i historielaget. Gruppa vurderer så om den vil gi uttalelse på vegne av historielaget. Gruppa har ingens spesiell ekspertise i slike saker, men vil gi uttalelse om den mener kulturminner i det aktuelle området påvirkes eller kan bli ødelagt.

 

 

Rygge 7/11-2018

Arild Austad

 

Kulturminnegruppa i Moss Historielag

 Vi har møter på Justus, Orkerød en torsdag i måneden.

For 2019 har vi møter følgende dager kl. 12:00:

Torsdag 17. januar              Torsdag 14. februar             Torsdag 14. mars 

Torsdag 11. april                 Torsdag 9. mai                     Torsdag 6. juni 

Torsdag 19. september       Torsdag 17. oktober             Torsdag 14. november 

Du er velkommen til å bli med i gruppa.

 


 

MOSS HISTORIELAG 
Moss 23. juni 2017

KOMMUNEDELPLAN for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 2017-2029. Uttalelse.

Innledning
Moss Historielag har fått ovennevnte plan til høring med frist for uttalelse til 30. juni 2017.Planen som er på 66 sider hvorav 55 sider er planbeskrivelse og resten er bilag. På side 16 og 17 foreligger plankartet som inneholder en tegnforklaring for de forskjellige fredninger og vernekategorier. Dette kartet dekke ikke og har dermed ikke forslag for Nordre Jeløy fra Nes og nordover til Kullebunnen og Tangen og heller ikke for øyene Bile og Bevøya.

Grunnlag for uttalelsen.
Historielaget vedtok i november 2015 at Satsningsområder for Historielaget i 2016 skulle sette fokus på Jeløyas historie. Laget ville dreier hovedfokus bort fra byen mot Jeløya. Gårdsbrukene i områdene fra Ramberg og sydover fikk stor betydning idet rike byfamilier bygde opp disse som mønsterbruk. Områdene nord for Ramberg utviklet seg mer som tradisjonelt jordbruk. Folketellingen for 1891 viser klare trekk i bosettingen på Jeløya. En viktig oppgave for vårt arbeide var å registrere kulturminner og verdifull bebyggelse m.m. Dette førte igjen til at det i desember 2016 ble presentert det vi valgte å kalle «JELØYPROSJEKTET»

KULTURMINNEGRUPPA I MOSS HISTORIELAG

Rapport nr 3 - april 2017
• Kulturminnene
• Registrert av Moss Historielag og Moss Ættehistorielag
• Kulturminnekartet – hvordan søke etter kulturminner
• Registreringsarbeidet

"TA VARE PÅ MINNENE!" kan være et passende motto for KMR-gruppa, som sørger for at kulturminner i Moss blir avbildet, omtalt og vist på rette sted på Kulturminnekartet.

KULTURMINNEGRUPPA I MOSS HISTORIELAG

Rapport nr 2 - januar 2017

"TA VARE PÅ MINNENE!" kan være et passende motto for KMR-gruppa,
som sørger for at kulturminner i Moss blir avbildet, omtalt og vist på rette sted på Kulturminnekartet.

 

HVA SOM ER REGISTRERT

vei/område: kulturminne

Bjerget: Bjerget (området), Kanonen og Kølabånn
Chrysties gate: Det gamle biblioteket
Dronningens gate: Andersen og Bang, Biblioteket, Dronningens gate (området), Idrettens hus, Kirketorget, Middelskolen, Moss frikirke, Moss Hotell, Moss Kirke, Moss Sparebank, Parkgården, Parkteateret, Reinsch Hotel og Trygdekassen
Fjellveien: Bytårnet, Minneeika og smijernsgjerdet
Fjordveien: Fløterhuset/Kurvmakergården og Nygaten
Fleischers gate: Breidablikk og Moss Aktiemeieri og Handelsforretning
Fossen (veien): Central Pakhus, Druidegården, Galla Mølle, Gamle Kloster Mølle, Gerners kaffebrænderi, Lerke Mølle, Mossfossen kraftverk, Kloster Mølle, Kloster Mølle Bomullsveveri, Kloster saug, Rismøllen, Rype Mølle og Det gamle vannverket
Furuholtet: Melløs gård
Gudes gate: Den gamle Gudegården, IDUN fabrikker AS og Torvgården
Hans Bloms gate: Fødehjemmet
Haveveien: Haveveien 2 og Madam Erstad/Olsens Hotell
Henrich Gerners gate: Borgengården, Bryggerikjelleren, Bryggeriets verksted, Den gamle gjær- og spritfabrikken, Det gernerske fehuset, Folkets Hus/Kong Carl, Gernergården: boligen- bryggeriutsalget- portnerboligen -stallen, Gudegården, Herfordtgården, Herfordgården, Larsens Rammeverksted, Nye Dyre Mølle, Stormøllen/Møllenes verksted, Titttut, Thorbjørngården og Wesselgården
Høienhaldgata: Krematoriet og Nyquistgården

Moss kommunes Sentrumsplan 2014-2022

Kulturminner registrert av Moss Historielag i de foreslåtte hensynssoner (9).

Moss Historielag har registrert mange kulturminner i de foreslåtte hensynssonene, og mange andre som ikke er nevnt i planen. Kulturminner nevnt i planen er markert med fete typer.

Kulturminner og kulturmiljøer som er nevnt i planen, men ikke registrert av Moss Historielag pr dato, er markert med kursiv. Historelaget driver fortløpende registrering av kulturminner.

Merk: Historielaget har registrert både kulturminner som fortsatt er på samme stedet, men også en del som har blitt omgjort eller fjernet senere.

Komme og snakke med Kulturminne-registreringsgruppen?

Kulturminne-registreringsgruppen i Moss Historielag har lagt ut en rekke kulturminner på nettstedet http://kulturminnekart.no/ostfold/.

TA VARE PÅ MINNENE

Rapport nr 1 - desember 2012

TA VARE PÅ MINNENE! kan være et passende motto for gruppa, som sørger for at kulturminner i Moss blir avbildet, omtalt og vist på rette sted på Mossekartet.