artikler 3.2017 - 3.2109

Høringsuttalelse om reguleringen av Sterudkvartalet

Moss Historielag er høringsinstans for arealplaner og utbyggingsprosjekter i Moss kommune. Vi engasjerer oss i arbeidet for å ivareta og tydeliggjøre Moss historiske røtter. Vi ønsker spesielt å bidra til gode prosesser når vekst, omforming og utvikling av byens fysiske omgivelser utfordrer store historiske og kulturelle verdier.

 

Sterudkvartalet, storkvartalet mellom Skoggata, Vincent Bugges plass, Kongens gate, Gerners gate og Svaebakken i Moss sentrum, er et område med stor historisk betydning og store verneverdier.

 

 

Kvartalet har i dag gammel verneverdig bybebyggelse mot Vincents Bugges plass og Skoggata mot nord (Skoggata 2), mot Kongens gate i øst (Kongens gate 17-19) og mot Skoggata/Svaebakken mot sydvest (Skoggata 10). Mot Gerners gate ligger et mer moderne kontorbygg Kongens gate 21 (Sparebankbygget). De sentrale delene av storkvartalet er ubebygd og Skoggata mellom Skoggata 2 og 10 framstår som et stort åpent sår i et tidligere historisk gatebilde. Dette betyr at Sterudkvartalet er et av de sentrale områdene i Moss sentrum som tydeligst inviterer til byreparasjon, innfyllig og fortetting. Utbygging forutsetter at det tas store hensyn til eksisterende verneverdige bebyggelse.

 

Vernehensynene og utbyggingsrammene i dette kvartalet har vært sentrale temaer i Sentrumsplanen for Moss, hvor spesielt høyderammer for ny bebyggelse var viktige vurderinger. Oppstarten av pågående planprosess ble dratt i gang med en bred kulturhistorisk analyse (DIVE), og ved omfattende og detaljerte innspill fra Byantikvaren ved høringen av planinitiativet. 3 medlemmer fra Moss Historielag deltok også i prosessen.

 

Foreliggende planforslag har en omfattende og grundig planbeskrivelse, og selve planforslaget har hovedgrep som vitner om store ambisjoner og betydelige kvaliteter. Det gjelder spesielt bygningsstrukturen; med forsterking av storkvartalet med ny bebyggelse i gatelinje samtidig som det etableres nye småkvartaler med spennende indre gårdsrom sentralt. I tillegg legges det opp til et stort nett av gangveger/fotgjengerforbindelser gjennom området.

 

Moss Historielag ser det som nødvendig og positivt at de gamle bygatene Kongens gate og Skoggata bevares og forsterkes med innfylling av ny bebyggelse tilpasset eksisterende, og at det stilles krav om at første etasje mot gatene får publikumsrettet virksomhet slik at kvartalet som handelsområde videreføres.

 

Moss Historielag registrerer at det i bestemmelsene (pkt. 6,2) er stilt krav om at ny bebyggelse skal ta hensyn til bevaringsverdig bebyggelse ved nedtrapping av høyder og fysisk avstand mot eksisterende bygg. Historielaget mener at eksempelvis nye nabobygg til det verneverdige 2 etasjers trehusbygget på Skoggata 10 har urimelig dominerende nybygg både i Skoggata og ikke minst mot Svaebakken. Det anbefales at nytt bygg C1 (Skoggata) reduseres med 1 etasje, og at nytt bygg på E1 (Svaebakken) trekkes lenger fra Skoggata 10 og samtidig trappes ned til max 2 etasjer mot vest.

 

Moss Historielag er også sterkt i tvil om det er tatt tilstrekkelig hensyn til Sterudgården fra nytt nabobygg mot vest, og anmoder om at bygg C3 reduseres med tilnærmet 1 etasje, og med møneretning som Kongens gate 17/19.

 

Moss Historielag er i tillegg overrasket over at planforslaget har økt tillatt byggehøyde på Felt A (Sparebankbygget) fra Sentrumsplanens kote 39 til kote 46.2 (eller tilsvarende fra 5 til 7 etasjer langs Gerners gate). Det anbefales sterkt at Sentrumsplanens høyderammer for hele Felt A videreføres i detaljreguleringsplanen.

 

Moss Historielag vil generelt peke på at det er et stadig tilbakevendende problem at vedtatte utbyggingsrammer og vernehensyn utfordres i nye detaljreguleringsplaner og utbyggingsprosjekter. Dette står i sterk kontrast til samfunnets uttrykte ønske om og verdi av forutsigbarhet, og utfordrer dessverre ofte hensynet til bevaring og vern av historiske og kulturelle verdier.

 

I det konkrete tilfellet om utbygging og videreutvikling i det sentrale og historiske Sterudkvartalet i Moss sentrum, vil vi be om at spesielt hensynet til de vernede byggene Sterudgården, Kongens gate 19 og Skoggata 10 ivaretas slik Moss Historielag anbefaler.