Strandsitteren artikler

Trolovelse

TROLOVELSE
av Heidi Morrell Andersen

"troeloved" = trolovet
(fra kirkebok skrevet med gotisk skrift)
Trolovelse – en forpliktelse

Før reformasjonen var tro- lovelsen et offentlig ekteskapsløfte og en erklæring om betingelsene rundt selve ekteskapet. I den første tiden var ikke kirken en del av prosedyren, men pga rettslig usikkerhet rundt 1537, fikk presten senere en viktig med- virkning.Den første norske lov om trolovelse kom ved Fredrik II i 1589. Den ga kirken full kontroll over ekteskapsordinanser og gikk ut på at trolovelsen bare kunne finne sted med en prest og fem flere lover angående forbud mot "leiermaal" selv om man var trolovet. Dette forbudet var lite populært og i kirkebøkene kan man lese at barn som ble født etter en trolovelse, men før ekteskap var inngått, allikevel var et "ekte barn". Jeg har sett i en kirkebok fra Rygge at en adelig frøken som fødte et barn, uten verken trolovelse eller ekte- mann, fikk et "ekte barn". Så det var forskjell på folk!

Slik ser ordet "cautionister" ut i en kirkebok med gotisk skrift.


Arnolfini og hans trolovede, av Jan van Eyck 1434 gende er et utdrag fra emnet "Om religion og gejstligheden": vitner tilstede. Den innebar også begrensninger for å holde tro- lovelsen innenfor parets eget sogn, hvis ikke måtte paret ha egne vitner med skussmål. Presten tok seg betalt for trolovelsessere- monien. Han snakket til paret om ekteskapets velsignelse og spurte dem ut angående deres ønske og ærlige hensikt med forbindelsen. Deretter tok de hverandre i hånden og trolovelsen var et faktum. På landet var det ikke uvanlig at et trolovet par flyttet sammen.

 Var man adelig eller av høyere rang, var man ikke forpliktet til å ha en kirkelig trolovelse. De adelige syntes å ha egne regler i mange forskjellige situasjoner. For eksempel var det fra 1500-tallet Cautionistene var forlovere ved et bryllup. Ofte var dette faren til bruden eller brudgommen, men kunne også være en nær slektning eller venn.

Utover 1600-tallet ble det sett på med misnøye av myndig- hetene at trolovelsene førte med seg store gilder med drikking. Det begynte med forbud på enkelte dager, og utviklet seg over en periode på 48 år til en endelig avskaffelse av all trolovelsefeiring i 1783. Kong Christian V Danske Lov var den første lovsamling i Dan- mark. Han var eneveldig konge i Danmark-Norge i årene 1670-1699 og hadde som valgspråk "Med gudsfrykt og retfærdighed". Føl- Om Præsters Embede med Egtefolk, Jordemodere og Barselqvinder

1. Præsterne have intet med Egte- Personer paa Egteskabs vegne at skaffe, uden at trolove og vie dem tilsammen, og at under vise deris bekymrede Samvittigheder.

2. Trolovelsen og Sammenvielsen skulle de forrette med de sæd- vanlige Ceremonier.

3. De maa ingen i de forbudne Leed, ej heller nogle Ubekiente, som ej ere deris egne Sognefolk, trolove, eller vie tilsammen, før end de fremvise deris Skudsmaal fra den Stæd de komne ere, eller have trofaste Vidner og Forlovere,at de for anden Trolovelse og Egteskab ere frj; Ej heller, naar der er giort lovlig Forbud, før end ved endelig Dom er kient udj Sagen.

4. De maa og ingen vie sammen, før end der om deris Egteskab er tre Søndager forkyndet paa Prædikestoelen; Ej heller nogen Enkemand, eller Enkeqvinde, før end de have holdet Skifte, og giort Rigtighed med deris Medarvinger.

5. Trolovelser og Vielser skulle ej holdis i andet Sogn, end Fæste- møen, eller Qvinden er, og sig opholder udj, uden det skeer med hendis Sognepræstis samtykke.

6. Præsterne skulle alvorligen forbyde de trolovede Personer at søge Seng sammen, før end de i Kirken i Egteskab retteligen blive samlede.

7. Hver Præst skal have een Bog at tegne ved Dag og Tid deris Navne udj, som hand trolover og vier tilsammen, saa ogsaa de Børns, som hand døber i sit Sogn, Egte og Opphevelse av trolovelsen I kirkebøkene ser vi at tro- lovelsen som regel ble etterfulgt av vielsen kun en måneds tid senere. Men hvis den skulle heves før bryllupet fant sted, var det strenge regler for dette.

Trolovelse og ekteskap var like- stilte når det gjaldt lover for skils- misse. Begge kun- ne bare oppheves av en kirkelig domstol. Skilsmis- segrunnen var be- grenset til tvang, utroskap, spe- dalskhet, kjønns- sykdom og im- potens. Det var også lover for Marias trolovelse, av Raphael 1483 - 1520 Uegte, tillige med Faddernis Navne.Kong Christian V opphevelse hvis man trodde en mann hadde blitt drept i krigen eller døde på en kjøpmannsferd. Var ektefellen forsvunnet mer enn tre år hadde man gyldig grunn til skilsmisse.

Myndighetene ønsket at barn skulle bli tatt hånd om av egne familier og prestene prøvde å holde par sammen, selv om ikke forholdet var godt. I 1799 var det over. Folk fikk nok av altfor mange advarsler og forbud. Trolovelse som før hadde vært ekteskapets begynnelse, ble opphevet som en kirkelig ordi- nans. I dag har ikke en trolovelse, eller forlovelse som det nå blir kalt, noen juridisk betydning.

Kilder:
• sporitid.aschehoug.no
• Norsk historisk leksikon av Steinar Imsen og Harald Winge
• Caplex.no
• Kong Christian V Danske Lov av 1683
• www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/

SITAT
Når en kvinne først er blitt mor, er hun ikke lenger en fallen kvinne, uansett hvordan hun så er blitt det.

- Kaj Munk, dansk dikter, prest og motstandsmann

OBS! Del II av familiekrøniken om Jens Laurits Andersen kommer først i neste nummer grunnet plassmangel.