Strandsitteren artikler

1814 Konventionen i Moss

Konventionen i Moss

I oversettelse etter den franske original. Etter professor Yngvar Nielsen.

Konvention mellem Hs. Kgl. Høihed Kronprinsen af Sverige, i Hs. Maj. Kongen af Sveriges Navn, paa den ene Side, og den norske Regjering paa den anden,afsluttet, under Forbehold af Ratifikation...i Moss den 14de August 1814.

Artikel 1.
Hs. Kgl. Høihed Prinds Christian skal straks sammenkalde, paa den i den bestaaende Grundlov foreskrevne Maade, Norges Rigsstænder. Forsamlingen skal aabnes den sidste September, eller om dette ikke er muligt, i de første otte Dage af Oktober.

Artikel 2.
Hs. Maj. Kongen as Sverige skal forhandle med Rigsforsamlingen umiddelbart, gjennem en eller flere Kommisærer, som han vil udse.

Artikel 3.
Hs. Maj. Kongen af Sverige lover at antage den Grundlov, som er udarbeidet af de deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold. Hs. Majestæt skal ikke foreslaa andre Forandringer end de, som ere nødvendige for de to Kongerigers Forening, og forpligter sig til ikke at foretage saadanne uden i Fællesskab med Rigsforsamlingen.

Artikel 4.
De Løfter, som Hs. Maj. Kongen af Sverige har gjort det norske Folk, saavel som de, hvilke Hs. Kgl. HøihedKronprinsen har gjort i Kongens Navn,skulle samvittighedsfuldt blive opfyldte og bekræftede af Hs. Majestæt for den norske Rigsforsamling.

Artikel 5.
Rigsforsamlingen skal træde sammen i Christiania.

Artikel 6.
Hs. Maj. Kongen af Sverige erklærer, at Ingen skal blive forfulgt, verken direkte eller indirekte, for de Meninger, stridende mod de to Kongerigers Forening, som han hidindtil skulde have kunnet ytre. De civile og militære Embedsmænd, norske eller fremmede for dette Land, skulle behandles med de hensyn og den Velvillie, som den høieste Myndighed skylder dem. Ingen av dem skal kunne tiltales for sine Meninger. De, som ikke ville fortsætte sin Tjeneste,skulle pensioneres efter Landets Love.

Artikel 7.
Hs. Maj. Kongenaf Sverige skal anvende sin Mægling hos Hs. Maj. Kongen af Danmark for at faa ophævet de Bestemmelser og Forordninger, som ere udstedte efter den 14de Januar 1814, mod Embedsmænd saavel-som imod Kongeriget Norge i Almindelighed.

 

Additionel Artikel.
Hs. Kgl. Høihed Prins Christian erklærer og forpligter sig høitidelig til at tilbagegive den udøvende Magt, hvormed han er beklædt, i Nationens Hænder uden nogetsomhelst Forbehold, og at det er for at opfylde denne Formalitet, han sammenkalder Rigsforsamlingen.

Fra det Øieblik, da denne er samlet,skal han fornye denne Erklæring og lade den bekjendtgjøre i hele Kongeriget; og derefter skal han forlade Norge, selv om Rigsforsamlingen skulde ville bevæge ham til at forlænge
sit Ophold i dette Land. Til Bekræftelse heraf skal Hs. Kgl. Høihed Prins Christian lade dette Løfte overlevere skriftligen, i behørig Form og forsynet med hans Underskrift og Segl, til Hs. Maj.

Kongen af Sverige, saasnart det vil kunne lade sig gjøre. Denne Artikel skal ikke offentliggjøres førend otte Dage efter Forsamlingens Aabning.

Denne additionelle Artikel skal have samme Kraft og Virkning, som om den var indtagen Ord for Ord i Konventionen af den 14de August 1814.

 

Separat og hemmelig Artikel.

1. Hs. Kgl. Høihed Prins Christian skal derefter, under et eller andet Paaskud, overdrage den udøvende Magt til Statsraadet, som skal beholde den indtil Rigsforsamlingens Slutning eller hellere,indtil Forsamlingen paa en bestemt Maade har udtalt sig over Regjeringsformen.

2. Statsraadet skal udøve sine Funktioner overensstemmende med Grundloven.

3. Indtil Rigsforsamlingen er traadt sammen, skal Statsraadet undertegne de administrative Dokumenter (løpende Forretninger): paa høieste Befaling.