Strandsitteren artikler

Moss hotell - Danske kongens befaling

Herberge

Vi Frederik den Sjette, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, De Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg, gjøre vitterligt: At eftersom Stiftamtmanden i Aagershus Stift, for os allerunderdanigst haver andraget, at der i Vor Kjøbstad Moss udi Vort Rige Norge aldeles savner et anstændigt Herberger- huus, hvori de mange der igjen- nem passerende Reisende kunne finde fornøden Huus og Opvart- ning, samt at Byefogden og Representanterne sammesteds, for at avhjelpe denne Mangel, have for bemeldte Kjøbstads Regning kjøbt den i Kirkegaden der i byen beliggende Gaard Nr. 176 for hvilken de allerunderdanigst have ansøgt om allernaadigst at maatte forundes det til Gjæstgiveriets Drift fornødne Privilegium, saa vilde vi i Anledning heraf aller nådigst have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at bemeldte Vor Kjøbstad Moss maa holde Gjæstgiveri- og Herbergerhuus for Reisende under følgende Vilkaar:

 

 

1. Herbergereren i den fornævnte Gaard skal være pligtig til at modtage alle de Reisende som ville tage ind til ham, forsyne dem med Herberge og Bevertning for den Taxt, som af Stedets Øvrighed fastsættes, og af Stiftet approberes, grundet på de indløbende Om- stændigheder, efter hvilke Varers Priser enten stige eller falde.

2. Skulde han enten handle imod Øvrighedens Bestemmelse eller paa nogen maade fornærme den Reisende, og saadant anmeldes, da skal han af Politimesteren mul- teres fra 1 til 6 Rd., og saafremt han skulde finde seg fornærmet ved en saadan Kjendelse, skal denne indsendes til Stiftsamtmanden, som derpaa endeligen og uden videre Appell resolverer. Skulde der på een og samme Tid komme flere Reisende til ham, end han har Leilighed til, da skal han sørge for, at de hos andre i Byen blive modtagne, og faae Herberge. Han skal holde en Dagbog, hvor i den Reisende indfører sit Navn, og hvorledes han med Beværtningen har været fornøiet. Forsømmer han at forevise denne Bog for den Reisende i Hensigt derved at skjule ulovlig Omgang med ham, skal han, ligesom forhen er nævnt, derfor ansees med Mulct. Hvori- mod denne Gaard saalænge den forbliver Gjæstgiver og Herberger- gaard i Moss, skal være fri for Indqvarteringsskats Svarelse, og ligesom det staaer den Reisende frit for at tage i Herberge hvor han vil, naar han kan forskaffe seg det uden Betaling, saa skal og ingen anden, end den Byefogden og Representanterne i Moss over- drager det med dette allernaadig- ste Privilegium bevilgede Gjæstgiveri- og Herbergershold, de undtagne, som derpaa ligeledes Vort allernaadigste Privilegium maatte have erholdt eller i Tiden erholde, være beretiget til for Betaling at herbergere Reisende i fornævnte Moss.

Forbydende alle og enhver imod det, som forskrevet staaer, Hinder at gjøreGivet i Vor Kongelige Residentsstad Kiøbenhavn den 7 August 1812.

Efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befaling