Strandsitteren artikler

Bankgården - Kongens gate 15

Bankgården - Kongens gate. 15
av Karin Behn Skjævestad

Bankgården i Kongens gate 15 har en lang og fargerik historie. Fra slutten av 1700-tallet lå på dette stedet byens største krambod. Kramboden var eid av Peter Winge, en stor gårdeier, trelasthandler og kjøpmann. Han var også stadskaptein ved Borgerkorpset.

Winge døde i 1801, og gården med krambod og tobakksfabrikk i bakgården ble solgt til Magnus Israel Tyrholm, en annen kjøpmann i Moss. Kramboden og mye av varebeholdningen forsvant i bybrannen i 1807, og resten ble ødelagt av en ny brann i 1808.

Etter brannen startet gjenoppbygningen, og Tyrholm var snart i gang med nye ansatt for å drive skipsrederi, trelasthandel, brennevinsbrenneri, tobakksfabrikk og kramboden. Han holdt også skole for 50 barn ved tobakksfabrikken samtidig som han var språklærer for håndverkere og handelsmenn. I 1818 stiftet han musikk- selskapet "Polyhymnia". I 1826 gikk han konkurs og måtte selge alle sine eiendommer. Han døde ensom og fattig på Carl Johans Hospital i 1847 bare 66 år gammel.

 

2.juli 1825 ble det tinglyst et auksjonsskjøte til kjøpmennene Dahl og Bassøe for 4700 spd. på Kongens gate 15. Fire år senere, i 1829, kjøper Christian Heyerdahl Bassøe ut Dahls enke og blir eneeier. Christian Heyerdahl Bassøe, som også var byens første ordfører, drev foruten kramboden brennevinsbrenneriet i bakgården.

bankgården

Brennevinsproduksjonen var opp til 100, 000 potter pr. år.

Men konkurransen mellom byens mange brennerier var knallhard, og Bassøe klarte ikke å konkurrere på kvalitet. Han for- søkte istedet ølproduksjon. I 1854 etableres Heyerdahl og Larsens bryggeri, hvor Thorvald Larsen er med i driften. Bassøe klarer imidlertid ikke sine forpliktelser og i 1855 må han selge alt han eier.

Thorvald Larsen greide seg heller ikke gjennom den økonomiske krisen som hadde rammet Moss. Etter noen år med store pengeproblemer solgte han i 1859 gården til Carsten Smith. Smith fikk etter hvert også andre interessert i bryggeri- driften, og interessentselskapet Moss Bryggeri ble dannet. Dette bryggeriet var i virksomhet i Kongens gate 15 fram til 1903, da fusjonerte det med Victoria Bryggeri i Storgaten (nå Henrich Gerners gate 6).

Dette nye bryggeriet, "De Forenede Bryggerier A/S"hadde tilhold i Storgaten. Kongens gate 15 ble solgt til Moss Privatbank. Gården ble ombygd og innredet etter tegninger av arkitekt Ole Andreas Sverre.

I oktober 1904 kunne man lese i Moss Avis:¨ "Moss Privatbank tok igaar i Brug sine nye Lokaler som er reist paa den gamle Bryggerikjelders Mure. Huset av- giver saavel utvendig som innvendig et glimrende Bevis paa Arkitekt Sverres Evne til at gjøre noget ut av en ubekvem Materie. Han har holdt Stilen i en naturlig og effektfuld Blanding av Empire og Ludvig den 16de, hvilket bringer i behagelig erindring de beste og ærbødigste Bygningstradisjoner i denne Del av Smaalenene."

Midt på bygningens fasade mot Vincents Buddes Plass henger det et merke, skåret i tre og malt. Dette merket har sitt utgangs- punkt i "Moss Bys Siegel"gravert av David Aron Jacobsen i 1786. Merket i en noe forenklet utgave fantes også på bankens vekselblanketter. Det fikk antagelig sin nåværende plassering i forbindelse med fasadeendringen i 1904.

Moss Privatbank holdt til her til den i 1927 måtte innstille sine betalinger. Gården ble da kjøpt av Hans Steen Flemming, og har siden vært i familiens eie. Moss og Oplands Bank A/S overtok lokalene etter Moss Privatbank. Her holdt banken til fram til 1957, da flyttet den over gaten til Dronningens gate 1. I 1961 ble Moss og Oplands Bank A/S til Kredittkassen, senere til K-Bank og i dag heter den Nordea.

Nåværende eiere Ellen og Knut Lindman har gjennom årene foretatt betydelige restaureringer av denne vakre bygningen. Den gamle "Bankgården" er en pryd for byen vår, og i 1978 ble den vernet. Ellen og Knut Lindman mottok Moss bys bygge- skikkpris i år 2000 for godt vedlikehold av "Bankgården".

Kilder: M.B. Landstads arkiv
Knut Lindmans arkiv
Mossiana fra eldre tider Moss Bys Historie.