Strandsitteren artikler

Byfogd David Vogt

BYFOGD DAVID VOGT (1793-1889)
av Kirsten Wiik

Beskrivelse over Kjøbstaden Moss
Byfogd i Moss, David Vogt, ga i 1834 ut 'Beskrivelse over Kjøbstaden Moss'. Dette var den første samlede og tilgjengelige beskrivelsen om Moss. Den står derfor meget høyt i kurs kildemessig. Moss fikk byfogd i 1720 og derigjennom bystatus. Christian Schiøth var byfogd i 1743 og hadde det året avlevert en beskrivelse av byen. Det antas at denne var tilgjengelig både for Vogt og senere byfogd Sandberg, men for Sandberg var det nok først og fremst Vogts beskrivelse som var den mest sammenfattende.

Vogts påtegning i eksemplaret som gikk til Byfogedembedets Archiv lød slik: "Moss Byfogedembede til bestandig Eiendom givet av Forfatteren. Naar denne Beskrivelse aarligen forøges med de Tillæg, som Tiden giver Anledning til, vil den alltid være til Veiledning for mine Eftermænd, hvilket er mit Ønske."Dette ble en sterk inspirasjon og kilde for Byfogd Sandberg da han 65 år senere, i 1897, utga sin bok med nesten samme tittel: Kjøbstaden Moss. Sandberg sier i sitt forord følgende: "Det var da naturligt, at jeg, som i sin Tid havde været Byfogdens Fuldmægtig, da jeg i 1881 erholdt det Embede, som han med saa megen Dygtighed havde i en lang Aarrekke bestyret, følte en kraftig Maning til at efterkomme det udtalte Ønske, men Forretningernes tiltagende Mængde under Byens raske Fremvæxt, især i de første Aar af min Embedstid, gjord det omtrent umuligt for mig at tage alvorligt fat paa et Arbeide, som, om end kun af compilatorisk Art, dog vilde taget næsten al den Tid i Beslag, som blev til overs efter en lang og byrdefuld Arbeidsdag."

Det må også ha kostet David Vogt mye tid å sette sammen Beskrivelse over Kjøbstaden Moss. Innholdsmessig har den 16 kapitler samt noen statistiske tabeller. Kapitlene handlet om beliggenhet, navn, opprinnelse, grenser, folkemengde, jorder, bygninger, gater, kirken, handel og annet, geistligheten og skolevesen, fattigvesen, medicinalvesen, vann- og brannvesen, militærvesen, havnevesen, stiftelser, toldvesen, historiske merkverdigheter, omegnen og Moss Jernverk. I 1853 ble den trykket opp på nytt med et tillegg. I 1955 ble det trykket opp 200 faksimileutgaver.

David Vogts slekt
David Vogts slekt kan føres tilbake til 1600-tallet da hans tipp-tipp-oldefar Peter Vogt (ca. 1620-75) ble født på Sønderborg Slott på Als. Hans sønn Paul Petersøn, gift med Catharina, dro fra Sønderborg til Christiania i 1669. Datteren Eleonore Vogt giftet seg med Nils Michelsen. De fikk sønnen (Jan) Johan Nilsen. Han var utdannet teolog, giftet seg med Maria (Anne Marie), datter av Thomas Cudrio, og ble trelasthandler i Drammen. Da Johan døde 5. desember 1764, kun 44 år gammel, fortsatte hans 29-årige enke trelastforretningen inntil sin død i 1779.

Deres sønn Nils Nilsen (1753-1809) var 10 år da faren døde. Han fikk en god oppdragelse, lærte latin og engelsk. Hans farmors brors, Peter Vogts, arv var tilfalt ham. I 1775 oppholdt han seg i London. Han tok dansk juridisk eksamen i 1777. Han skal ha vært en elegant mann. Han overtok morens trelastforretning etter hennes død i 1779, etter å ha jobbet på kontoret hos sorenskriveren i Numedal.

Nils giftet seg 24. november 1779 med Abigael Monrad (1757-1812). Foreldrene hennes var sogneprest til Eidanger, Jørgen Herman Monrad (legg merke til fornavnet), og Catharina Larsdatter Stranger. Like etterpå tok de bestemoren, Eleonores, etternavn, Vogt. Dette ble kunngjort i Intelligens Sedlerne 1. desember 1779. De fikk 14 barn, og ett av dem var David, som ble byfogd i Moss.

David Vogt ble født i Drammen 2. mai 1793. Han ble oppkalt etter sin morbror generalpostdirektør David Monrad i København. I 1803 ble faren Nils sorenskriver i Nordfjord. David flyttet da til kjøpmann i Drammen, Jacob Lorentzen og kona Karen Rosenberg Stranger, morens søskenbarn. David var det tiende barnet. Barna var født i perioden 1780 til 1799. De måtte tåle døden den gang. David var 6 år da den ett år eldre Poul døde i 1799. En yngre bror, Nils, døde tre år tidligere i 1796 bare 5 måneder gammel. Broren Thomas døde i 1802, 12 år gammel, og en annen bror Jens i 1810, 21 år gammel.

David ble utdannet ved Universitetet i København med juridisk eksamen i 1815. I 1818 ble han stiftsoverrettsprokurator og 30. mars 1831 tiltrådte han som byfogd i Moss. I fem perioder i tidsrommet 1836-48 var han stortingsmann for Moss.

David giftet seg 19. september 1819 med Maria Magdalena (Lena, født 2. februar 1797 i Mors i Danmark død 6. april 1889). Pikenavnet hennes var Juhl og hun var datter av sognepresten i Førslev, Lorentz Juhl og Charlotte f. Würtzen. I 1817 var Lorentz konstituert som revisor i justisdepartementet. David var stiftsoverrettsprokurator fra 1818, så de kan ha blitt kjent da. All administrasjon var selvsagt i København. Tre av døtrene hans giftet seg med Vogt-gutter.


De to yngste barna, tvillingene Johan (t.v.) og Jørgen Herman Vogt.

Lena og David fikk seks sønner og to døtre; Nils Petter V. (1820-1910), etter ham var det 3 barn og 16 barnebarn (oldebarn for Lena og David). Lorens Juhl V. (1825- 1901, 3 barn, 6 oldebarn.). Carl Jacob V. (1827-91, 5 barnebarn, 15 oldebarn). Olav Fredrik Sand V. (1829-93, 12 barnebarn, 33 oldebarn). Abigael Christiane (1832-55). Eleonore V. (1834-1913, 6 barnebarn, 6 oldebarn) og til sist tvillingene Johan V. (1836-94) og Jørgen Herman (1836-1912), som ga foreldrene henholdsvis 5 og 11 barnebarn og 8 og 20 oldebarn. Til sammen fikk Lena og David 32 barnebarn og 96 oldebarn.

Kilder :Botten-Hansen, Paul (1862), Statsraad Jørgen Herman Vogt.
Moss Boktrykkeri, (1936), Minneskrift, Utgitt for familien i anledning av 100-årsdagen for Johan og Jørgen Herman Vogts fødsel 23. juli 1836 - 23. juli 1936. Sandberg, F.A.Z., (1896) Kjøbstaden Moss. Vogt, Adler, (1919), Byfoged David Vogt og hustru Marie Magdalene (Lene) Vogt, født Juhl. Vogt, Adler, (1951), Slekten Vogt i tre generasjoner.Vogt, Carl, (1928), Slægten Vogt, Sorenskriver Nils Nilsen Vogts efterkommere. Vogt, David, (1834), Beskrivelse over Kjøbstaden Moss. Vogt, J.H., (1919), Byfoged David Vogt og Hustrus Efterkommere.
Vogt, J.L., (1881), Slægten Vogt i gamle dager. Vogt, Ottar, (1929), Vogts i Tvedestrand.