Strandsitteren artikler

Varna Skipreide

VARNA SKIPREIDE

av Arild Johnsen

Jeløymannen Ørnulf Ree ga i 1947 ut boken «Varna skipreide mot bakgrunn av almen norsk historie».

Kort fortalt beskriver han forholdene slik: Skipreide var en administrativ oppdeling av landet i geografisk avgrensede områder der innbyggerne var kollektivt ansvarlige for å bygge, holde, ruste ut og bemanne et leidangsskip. Nøyaktig hvor gammel skipreideinndelingen er vet man ikke, men skipreidene oppsto sammen med leidangssystemet, og ifølge Snorre ble lovene utviklet/forbedret under Håkon Den Gode og Sigurd Jarl på midten av 900-tallet. Skipreidene var opprinnelig et system for forsvar av landet. Etterhvert, og gradvis, utviklet skipreidetinget seg til det lokale finansielle og judisielle senteret, der lov og rett ble hevdet og skatt ble innbetalt. Skipreidene ble omdannet til tinglag ca. år 1660, som igjen ble til en administrativ inndeling. Varna skipreider dekker det vi regner for Moss/Jeløya og Rygge.

Det interessante med boken er at Ree trekker fram hvordan systemet fungerer lokalt med hovedvekt på gårds- og samfunnsstrukturen.

I det etterfølgende tas med et utdrag fra Jeløya med hovedvekt på beskrivelsen av gårdstrukturen.

Eierne av disse gårdene var mer eller mindre leilendinger som ikke klarte sine skatter ved jordens hjelp alene, men med hjelp av bierverv som saltbrennere, sagbruksfolk, kjørere og kullbrennere.

 

 

Gårdsnavn      Hva slags gård                   Etablert ca.               Gårdenes historie
Alby Hovedgård og var hovedbruket i et større bøle Var i 1389 en betydelig gård. Bispegård i 1396 Gården eide i 1723 laksefiske og saltbrenneri på Tronvik
Bevøya Denne øya hadde Maria-kirken i sitt eie i 1397 Bruket er forsvunnet Gården hadde noe virksomhet og det er funnet slitte hestesko der
Bile (ikke beskrevet i Rees bok. Opplysninger fra andre kilder bl.a. i grunnboka for øya) Øya var stoppested og gjestgiveri for sjøfarende langs Oslofjorden Er beskrevet tilbake til 1700-tallet Øya har hatt stor betydning for sjøfarende tilbake til da Son var en av Oslofjordens viktigste havner. Malmstransporten til Jernverket hadde også stor nytte av øya. Her kunne man vente på bør inn Mossesundet
Bråten En forholdsvis ny gård I 1797 markert som fjerdings-bruk Veien fra Alby til Moss gikk gjennom gården
Fuglevik Lå i 1396 under Oslo bispestol Var fullgård i 1666 og ble drevet fra Evje herregård i Rygge Livlig trafikk i Rambergbukta/ Fuglevikbukta i sagbrukstiden av hollandskap og danske skippere som kjøpte trelast
Helgerød Fullgård som ikke finnes ikke i dag. I skråningen ned mot Værlesanden Fra før 1397 Viktig i tømmer- og sagbrukshandelen. Hadde fra gammelt av to laksefiskerier på Værla og i Sundet. På eiendommen like vest for nåværende kanalbro var en bom hvor det ble det innkrevd toll fra Jeløybøndene som skulle på torget i Moss
Kase Fullgård Fra middelalderen Gården hadde på 1600-tallet et gjestgiveri for sjøfarende på Oslofjorden. Hadde storhandel med tømmer til hollenderne
Kjellandsvik Som ødegård under Moss Jernverk Fra vikingtiden Var en av flere gårder som lå til Skippingbukta som igjen var en orlogshavn for vikingskip
Krosser/Bellevue Stor fullgård Fra 1200-tallet Ofte nevnt i gammel tid. På 1300-tallet enmeget rik gård
Kubberød/  Odderød Fullgård Fra 1574 Omkring 1750 hadde gården en stor frukthage med 200 frukttrær og espalier med aprikoser og ferskener
Nesgårdene 3 fullgårder (1660) Fra 1406 Det var handelstrafikk med hollenderne som bevirket veksten i bebyggelsen. To av gårdene ble kalt dragonkvarteret (fast forlegningsplass for militære). Det ble på 1700-tallet brent kullmiler i skogen nord på Jeløya (Kullebunnen). Helt fram til 1850 var en av Nesgårdene øvelsesplass for Krigsskolen. I nyere tid var det stein-huggeri på gården Hellebergene
Ramberg Fullgård Fra 1397 Drev et betydelig skogbruk, og etter at dette fikk mindre betydning begynte de med kullbrenning i stor stil. Gården hadde en sag i Mossefossen. «Dragonfjellet» har sin egen historie
Refsnes Odelsgård Fra 1660 i 1723 slektsgård Det ble drevet saltbrenning. Utenfor gården et rev med en stor haug med asketrær. Gullholmen lå under gården. Var en berømt smuglerplass i 1760- rene. Refsneshulen lå på eiendommen
Renneflot Fullgård i 1660 Selvstendig bruk i 1574 Det ble fra eiendommen lever tømmer til kullbrenning
Reier I 1525 ble gården solgt til Verne Kloster og ble leilendingsgård   I 1780-årene ble gården kjøpt av trelast-handler A. Chrystie. Den gamle gården lå sannsynligvis ved Kvebakken ved den gamle veien fra Alby over Bråten som gikk til Moss. I skogen var det drift av «smålast». De drev laksefiske sammen med Alby
Rosnes Først nevnt i 1574 med Moss Jernverk som eier, og er fullgård Bruket er opprinnelig fra middelalderen Gården lå til Skippingbukta som var en viktig havn  for hærskipene i middelalderen
Røre En forholdsvis ny gård som ikke er nevnt før 1593 Ødegård i 1666. I 1723 halvgård under Ramberg I skogen ble det brent kull av Ramberg-eirene
Skallerød Gården ble eid av en «Gunnar» i 1397 Sjelden nevnt i gammel tid Navnet viser tilbake til et sted med grunn jord med fjellknatter
Skipping Ble gitt til Hovedøya kloster i 1224   Gården er for lengst nedlagt. Siste bygning sto til om lag 1910
Tollefsrød I 1666 var den fullgård    

Torderød

 

Beskjedent bruk i middelalderen På 1300-tallet en snau halvgård Chrystieslekten kjøpte Torderødskogen i 1740-årene sammen med Thorbjørnerød/ Hoppern. Navnet betyr egentlig skrothaug eller filleplass
Thorbjørnsrød/ Hoppern Et jordstykke på 62 da. hørte til som lå øst for Reieralleen Solgt til Torderød i 1740 I 1856 ble Hoppern skolen bygd på eiendommen
Tronvik med Vangen og Charlottenborg De hadde lenge samme navn (Tronvik) I 1650 lå gården under Evje herregård Det var ferjetrafikken fra vestsiden av fjorden som var grunnlaget for Tronvik-bølet, Denne trafikken har pågått «fra de eldste tider». Vegen tvers over Jeløya med utløp ved Gullholmssundet var en hoved-åre og riksvei (kongevei) fram til 1850. Det lå to brygger en ved Gullholmssundet til bruk i nordavær og en i Tronvikbukta for sønnavær
Ås Ås nordre lå i middelalderen under klosteret i Tunsberg Ås nordre og søndre var fullgårder i 1723 I Ås søndre drengestue holdt omgangs-skolen til i begynnelsen av 1800-tallet

 

 Kartet er fra 1805 og er et utsnitt fra et større kart for hele Varna skipreider, sannsynligvis et militærkart.