Strandsitteren artikler

Dramatisk med gaupe på Alby i ”Badegjæsten”

Dramatisk med gaupe på Alby i ”Badegjæsten”

Av Oddvar Aasen

Jeg har kommet over et eksemplar av bladet ”Badegjæsten” fra 1838. Det ble funnet i papirene etter redaktør Frank Berg i Moss Dagblad. En lapp festet til bladet tyder på at det er teatermaler Chr. Stenersen som har gitt bladet til Berg. Der står det at ”Badegjæsten” var basert på badebyene Moss, Sandefjord og Larvik. I undertittelen til Badegjæsten står det: Et underholdningsblad i Badetiden. Bladet er nr. 1 og datert til tirsdag den 17de Juli 1838. Nederst på en side står det:
Af nærværende Blad udkommer i indeværende Badesaison i Alt 15 no på ubestemte dage, og sælges hvert No for 1 ch i Christiania hos Forlæggeren Factor Dircks og i de øvrige byer paa Postcontorerne. Trykt hos Christian Frederik Dircks.

Chr. Stenersen som var “bytegner og ¬-maler” i Moss og teatermaler i Oslo, var en flittig bidragsyter til avisene i Moss fram til sin død på 1980-tallet. ”Badegjæsten” synes å ha vært et vittighetsblad som skulle fornøyd badegjestene i de tre byene. Denne notisen fra Moss kan tyde på det:

Moss den 11te August
Hr. Allegretton kom hertil i Torsdags med Constitutionen, og viser sig jævnligen snart ved table d’hote i hotellet snart på Kjeglebanen paa klubben, men han gjør ikke synderlig Fortune. Langt mere Interesse viser man for en stor Gaupe, der i gaar blev skudt paa Gjeløen efterat den havde gjort et Rundas i haverne ved Alleby. Den er i dag udhængt til Skue, og de fleste Badegjæster, og nesten hele den øvrige Bye har været der ude og betragtet den og følt på dens Muskler og maalt dens lange Been. Den er forøvrigt overmaade styg, men 2 1/2 Alen fra Enden af Bagbenene til Enden av Forbenene.

Christian Frederik Dirchs er sikkert den samme personen som i 1839 startet avisen Tilskueren, senere Moss Tilskuer. Tilskueren slo etter hvert ut Brevduen som byens fremste avis, og Dirchs, som var ungkar, holdt det gående med avisen til langt utpå 1870-tallet. Han hadde hjelp av sine to søstre med utgivelsen. Dircks-søsknene arvet et hus i Bakkegaten etter en tante, så det var sikkert derfor de havnet i Moss. Men redaktør Dircks må ha kjent til Moss som en godt besøkt badeby før han startet en tradisjonell avis. Utgivelsen av ”Badegjæsten” i 1838 tyder på det. Moss Tilskuer ble en gammel avis. Først i 1960, 121 år etter starten, ble den lagt ned.

”Badeindretningen” ble bygget i 1835 i Værlesand på østsiden av der Kanalen senere ble gravet ut. Den trakk badende til byen, men ble snart utkonkurrert av badeinnretninger på vestsiden av Oslofjorden, både på grunn av mye vind i Værlebukta og mangel på kilder med helsebringende vann. Men «badeindretningen» ble blant annet besøkt av Kong Oscar II, og det var opptreden av kunstnere der helt til etter 1900. Kurbadet ble nedlagt i 1958 og bygningen ble revet ti år senere. På motsatt side av Kanalen ble det i 1876 opprettet et sjøbad for ”almuefolk”, satt sammen av lemmer på pæler.

Bilde: Slik så Badeindretningen ut der den lå i Værlesanden ikke langt fra dagens Værlebygge. (Foto fra Moss som den var)

Kilder:
Nils E. Øy: Avisliv og avisdød i Østfold
Nils Johan Ringdal: Moss bys historie
Johan Herman Vogt: Moss som den var
Nr. 1 av Badegjæsten fra 1838